Wypadki

W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca - zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., jest obowiązany w szczególności podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Dlatego proponujemy Państwu pomoc w realizacji tego obowiązku. Zajmiemy sie wszystkimi sprawami związanymi z wypadkiem, opracujemy dokumentację powypadkową, wyślemy do odpowiednich instytucji ( ZUS, GUS, PIP, PIS) oraz do poszkodowanego. Nie sporządzenie protokołu powypadkowego stanowi nie tylko naruszenie obowiązku pracodawcy, lecz jest również uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające ukaraniu grzywną przez sąd karny albo przez inspektora pracy w drodze mandatu karnego.