Nadzór i doradztwo

W ramach umowy o świadczenie usług z zakresu bhp oferujemy Państwu:
doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
współudział w reprezentowaniu Pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, opracowywanie regulaminu i tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
opracowywanie pełnej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ( ocena ryzyka zawodowego, instrukcje , programy szkoleń, rejestry, regulaminy i zarządzenia wewnętrzne),
prowadzenie sprawozdawczości do GUS.