Ryzyko zawodowe

Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ma obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną praca na każdym stanowisku pracy . Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji. Należy pamiętać również , że ocenę ryzyka należy przeprowadzić:

przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

W opracowywaniu tego bardzo ważnego dokumentu najlepiej zaufać profesjonalistom dlatego oferujemy Państwu pomoc w spełnieniu obowiązku jaki nakłada na Pracodawców Kodeks Pracy.