Usługi Kadrowe

Oferujemy:
prowadzenie teczek osobowych pracowników;
sporządzanie umów o pracę;
sporządzanie umów cywilnoprawnych;
prowadzenie ewidencji czasu pracy (zwolnień lekarskich, urlopów);
prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
sporządzenie świadectw pracy;
monitorowanie terminów badań lekarskich pracowników i obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP;
sporządzanie zaświadczeń o zatrudnianiu;
inne dokumenty wymagane przepisami Kodeksu Pracy.