Oferta

SZKOLENIA
Szkolenie wstępne (instruktaż ogólny) - wymagane dla wszystkich nowo zatrudnianych pracowników

Szkolenia okresowe dla:
pracodawców
kadry kierowniczej,
pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych,
pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
kadry inżynieryjno - technicznej

Szkolenia okresowe przeprowadzane metodą samokształcenia kierowanego dla:
pracodawców,
kadry kierowniczej,
pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie prowadzone w formie samokształcenia kierowanego, umożliwia zaktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez samodzielne zapoznanie się z otrzymanymi materiałami. Zaletą tej formy szkolenia jest możliwość dokształcania się pracownika w czasie i w miejscu, które jest dla niego najdogodniejsze. Zamiast spędzać cały dzień na szkoleniu pracownik zapoznaje się z dostarczonymi przez nas materiałami w dowolnej dla siebie chwili. (metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych).

WYPADKI
W razie zaistnienia wypadku przy pracy pracodawca - zgodnie z art. 234 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., jest obowiązany w szczególności podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie, zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym i ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku, a następnie zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. Dlatego proponujemy Państwu pomoc w realizacji tego obowiązku. Zajmiemy sie wszystkimi sprawami związanymi z wypadkiem, opracujemy dokumentację powypadkową, wyślemy do odpowiednich instytucji ( ZUS, GUS, PIP, PIS) oraz do poszkodowanego. Nie sporządzenie protokołu powypadkowego stanowi nie tylko naruszenie obowiązku pracodawcy, lecz jest również uznane za wykroczenie przeciwko prawom pracownika podlegające ukaraniu grzywną przez sąd karny albo przez inspektora pracy w drodze mandatu karnego.

RYZYKO ZAWODOWE
Zgodnie z art. 226 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) – dalej k.p., pracodawca ma obowiązek oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną praca na każdym stanowisku pracy . Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Kiedy przeprowadzamy ocenę ryzyka zawodowego?

Pierwszą ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy przeprowadzamy przed oddaniem go do eksploatacji. Należy pamiętać również , że ocenę ryzyka należy przeprowadzić:

przy tworzeniu nowych stanowisk pracy
po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych
w wypadku istotnych zmian organizacyjnych i technologicznych
w razie zdarzenia wypadkowego na danym stanowisku

Aby poinformować pracowników o ryzyku zawodowym, pracodawca musi przede wszystkim ocenić jego wielkość na poszczególnych stanowiskach pracy i w zależności od wyników zastosować odpowiednie środki zabezpieczające.

W opracowywaniu tego bardzo ważnego dokumentu najlepiej zaufać profesjonalistom dlatego oferujemy Państwu pomoc w spełnieniu obowiązku jaki nakłada na Pracodawców Kodeks Pracy.

NADZÓR I DORADZTWO
W ramach umowy o świadczenie usług z zakresu bhp oferujemy Państwu:
doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bhp
przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych brakach i zagrożeniach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji
pomoc w opracowaniu przepisów wewnętrznych regulujących zagadnienia bhp
sporządzanie dokumentacji powypadkowej dla wypadków przy pracy, w drodze do lub z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby
współudział w reprezentowaniu Pracodawcy przed Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną
prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy
doradztwo w zakresie zapewnienia pracownikom właściwej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej, opracowywanie regulaminu i tabel przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
sporządzenie raz w roku analiz stanu bhp zawierających propozycje poprawy warunków pracy
przeprowadzanie szkoleń wstępnych ogólnych i okresowych dla wszystkich pracowników firmy
opracowywanie pełnej dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ( ocena ryzyka zawodowego, instrukcje , programy szkoleń, rejestry, regulaminy i zarządzenia wewnętrzne),
prowadzenie sprawozdawczości do GUS.

USŁUGI P.POŻ.
W zakresie Usług Przeciwpożarowych oferujemy Państwu:
Opracowanie i prowadzenie dokumentacji PPOŻ.,
Oznakowanie budynków znakami bezpieczeństwa zgodnie z Polskimi Normami,
Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej również w formie kursu,
Analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i wybuchowego - audyt PPOŻ.
Cykliczną kontrolę obiektu pod kątem bezpieczeństwa pożarowego,
Opracowanie rozmieszczenia gaśnic i ich optymalny dobór,
Przestrzeganie terminów przeglądów i konserwacji sprzętu ppoż. zgodnych z prawem,
Prowadzenie dokumentacji ochrony przeciwpożarowej zgodnej z przepisami,
Oznakowanie dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi normami,
Szkolenia ppoż. pracowników,
Doradztwo w zakresie prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych,
Przygotowanie i przeprowadzanie ćwiczenia ewakuacji obiektów,
Reprezentowanie przed Państwową Strażą Pożarną.

USŁUGI KADROWE
Oferujemy:
prowadzenie teczek osobowych pracowników;
sporządzanie umów o pracę;
sporządzanie umów cywilnoprawnych;
prowadzenie ewidencji czasu pracy (zwolnień lekarskich, urlopów);
prowadzenie kartotek wynagrodzeń;
sporządzenie świadectw pracy;
monitorowanie terminów badań lekarskich pracowników i obowiązkowych szkoleń z zakresu BHP;
sporządzanie zaświadczeń o zatrudnianiu;
inne dokumenty wymagane przepisami Kodeksu Pracy.